Rozhľadňa je určená roverom a dospelým skautom, ktorí chcú osobnostne rásť. Má sedemnásť poschodí, ktoré nadväzujú na 17 cieľov udržateľného rozvoja.

Podmienky splnenia

Na každom poschodí sú tri úlohy, z ktorých je potrebné splniť jednu. To znamená, že pre výstup na samotný vrchol Rozhľadne je potrebné splniť dokopy 17 úloh.

skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-18

Výber úloh je ľubovoľný, mali by byť však výzvou. Nerátajú sa úlohy, ktoré boli splnené pred začatím modulu – je potrebné si vybrať nejakú inú. Je možnosť vytvoriť si v spolupráci s vodcom štyri vlastné úlohy. Plnenie modulu je bez časového ohraničenia.

Úlohy

skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-1

Cieľ 1. Odstrániť chudobu vo všetkých jej podobách kdekoľvek na svete

 1. Skúsil som 2 dni prežiť s 2 € na deň.
 2. Minimálne 2-krát som pomohol niekomu sociálne slabšiemu u nás alebo v zahraničí.
 3. Prespal som jednu noc v prístrešku z kartónov bez žiadnej inej výbavy a o svoje skúsenosti som sa podelil so svojou družinou.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-2

Cieľ 2. Odstrániť hlad, podvýživu a dosiahnuť potravinovú bezpečnosť

 1. Počas 2 týždňov som nevyhodil žiadne jedlo.
 2. Počas 1 týždňa som si každý deň odoprel obed alebo večeru a jeho protihodnotu som daroval na charitu či ľuďom v núdzi.
 3. So svojou družinou som vypestoval vlastnú zeleninu a to použitím semien, priesad, ale aj zo zvyškov rastlín.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-3

Cieľ 3. Zaistiť zdravý život a podporiť blahobyt

 1. Počas 2 týždňov som dodržiaval odporúčaný pitný režim, t. j. vypil som min. 2,5 l vody za deň a zároveň som denne spal aspoň 7 hodín a šiel som spať najneskôr o 22.00.
 2. Prešiel som aspoň 25 km cyklotrás a vyhľadal som si, v ktorých obciach na Slovensku funguje systém požičiavania verejných bicyklov.
 3. Naštudoval som si systém zdravotného poistenia v 4 krajinách z rôznych svetadielov a vysvetlil som ho členom svojej družiny.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-4

Cieľ 4. Zabezpečiť vzdelanie v rovnakej kvalite pre všetkých a podporiť celoživotné vzdelávanie

 1. Minimálne 15 hodín som sa samovzdelával v oblasti, v ktorej sa chcem zdokonaliť (napríklad pomocou e-learningu, samoštúdiom kníh a pod.).
 2. Naučil som seniora (babku, dedka, niekoho v domove dôchodcov…) niečo užitočné, napríklad ako používať počítač/smartfón a pod.
 3. Minimálne 5-krát som zadarmo doučoval niekoho, kto to potreboval.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-5

Cieľ 5. Dosiahnuť rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien a dievčat

 1. Aspoň 1 hodinu som vykonával aktivitu stereotypne prisudzovanú opačnému pohlaviu.
 2. Prečítal som si zaujímavú knihu, ktorá popisuje situáciu žien v rozvojových krajinách (napr. Tisíc žiarivých sĺnk, Púštny kvet, Biela masajka).
 3. Zistil som, aké je pomerné zastúpenie žien a mužov v zborovej rade, oblastnej rade a v Náčelníctve. Moje zistenia som porovnal s pomerným zastúpením žien a mužov v parlamente a výsledky som prediskutoval vo svojej družine.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-6

Cieľ 6. Zaistiť dostupnosť vody, udržateľný vodný manažment a sanitáciu

 1. Počas troch dní som si dal po každom použití vody 10 opakovaní fyzického cvičenia (drepov, zhybov, klikov a pod.). Cvičenia som neodkladal na neskôr.
 2. Navštívil som čističku odpadových vôd.
 3. Vyrobil som svoj vlastný filter na vodu a potom som spravil ukážku jeho fungovania svojej družine.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-7

Cieľ 7. Zabezpečiť prístup k dostupnej a udržateľnej energii

 1. Minimálne dva bežné dni (mimo tábora) som prežil bez elektriny a elektronických zariadení.
 2. Ľubovoľným spôsobom som vyrobil elektrickú energiu.
 3. Zistil som, ako získavajú energiu v rozvojových častiach sveta a aké opatrenia by mohli zlepšiť ich situáciu.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-8

Cieľ 8. Podporiť udržateľný ekonomický rast, zamestnanosť a dôstojnú prácu

 1. Navštívil som konzultáciu kariérneho poradenstva, prípadne kurz/workshop na zvýšenie pracovných zručností.
 2. Porozprával som sa s 10 ľuďmi s rôznymi profesiami o ich pracovných podmienkach.
 3. Zistil som, čo je to Fair Trade a zorganizoval som v družine posedenie s Fair Trade občerstvením a informáciami, o čo ide.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-9

Cieľ 9. Stavať odolnú infraštruktúru a podporiť udržateľnú industrializáciu a inovácie

 1. Zistil som, aké je pokrytie internetom na Slovensku a aké možnosti prístupu k internetu majú v iných svetadieloch. Podelil som sa o tieto informácie s družinou.
 2. Postavil som most cez potok tam, kde to bolo potrebné.
 3. Vymyslel som inováciu, prípadne som vytvoril prototyp využiteľný v rámci skautingu.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-10

Cieľ 10. Znížiť nerovnosť v rámci krajín a medzi nimi

 1. Skontaktoval som sa so skautom z ľubovoľnej menej rozvinutej krajiny a zistil som viac o živote v nej.
 2. Zapojil som sa do ľubovoľného projektu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
 3. Na družinovke, prípadne na tábore som zorganizoval simulačnú hru o nerovnostiach vo svete.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-11

Cieľ 11. Vytvárať bezpečné a odolné mestá a ľudské osídlenia

 1. Počas 2 týždňov som pri presunoch vo vzdialenosti do 6 km nepoužil motorový dopravný prostriedok.
 2. Identifikoval som nejaký problém vo svojom meste/dedine, napísal som o ňom blog alebo podal podnet na samosprávu (napr. osobne, cez portál „odkaz pre starostu“ a pod.).
 3. Spolu so svojou družinou som zorganizoval prospešný projekt pre komunitu/akciu na rozvoj miesta, kde pôsobíme.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-12

Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobu

 1. Počas 2 týždňov som kupoval mäso, vajcia, zeleninu a ovocie len od lokálnych producentov.
 2. Založil som kompost tam, kde chýbal.
 3. Počas 2 týždňov som sa snažil vyprodukovať čo najmenší odpad, so skúsenosťami som sa podelil s družinou.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-13

Cieľ 13. Vykonať okamžité kroky v boji s klimatickou zmenou

 1. Počas dvoch týždňov som sa stravoval ako vegán.
 2. Vytvoril som poster do klubovne o tom, čo spôsobuje klimatickú zmenu, aké klimatické rokovania prebehli, ktoré protokoly/dohovory boli prijaté na svetovej úrovni a aká je situácia s emisiami na Slovensku.
 3. Naučil som družinu, ako vypočítať ekologickú stopu, a navzájom sme si porovnali svoje výsledky.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-14

Cieľ 14. Zachovať a udržateľne využívať oceány a moria

 1. Pozrel som si, prípadne som navštívil premietanie filmu, verejnú diskusiu alebo iné podujatie venujúce sa udržateľnému využitiu oceánov či morí.
 2. Vyrobil som si ekologický prací prostriedok a nahradil som ním svoj klasický prostriedok na pranie.
 3. Zorganizoval som v družine panelovú diskusiu na tému „pre a proti vodným elektrárňam“.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-15

Cieľ 15 Chrániť pevninské ekosystémy, podporovať udržateľný lesný manažment, bojovať proti rozširovaniu púští

 1. Minimálne 10 hodín som bol dobrovoľníkom v Zelenej hliadke, útulku či podobnej enviro iniciatíve.
 2. Po konzultácii s odborníkom, či je výber dreviny a miesta vhodný, som vo svojom okolí zasadil strom.
 3. Vlastnoručne som s družinou zostrojil vtáčiu búdku či hmyzí hotel.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-16

Cieľ 16. Zabezpečiť prístup k spravodlivosti pre všetkých, vytvoriť efektívne a zodpovedné inštitúcie

 1. Zistil som, aké podnety rieši Kancelária verejného ochrancu ľudských práv.
 2. Zorganizoval som verejnú diskusiu vo formáte živej knihy so svedectvom dospelých skautov pôsobiacich počas totality či disentu.
 3. Na tábore som pripravil a zrealizoval tematický deň s aktivitami na tému Mier či riešenie konfliktov, prípadne som sa zapojil s družinou do aktivít Týždňa za mier.
skauting-rozhladna-ciel-udrzatelneho-rozvoja-17

Cieľ 17. Posilniť globálne partnerstvo pre udržateľný rozvoj

 1. Minimálne 1 týždeň som pracoval ako dobrovoľník v zahraničí (EVS, skautské projekty a pod.).
 2. Aktívne som sa zapojil do skautského alebo neskautského podujatia, kde som návštevníkov informoval aj o 17 udržateľných rozvojových cieľoch.
 3. Ohodnotil som svoj oddiel/zbor v Globálnom kompase (kompas.skauting.sk) a aspoň trom ďalším roverom som odporučil, aby ho tiež využili.

Aktuálne najčítanejšie

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Deň svätého Juraja, patróna skautov, oslávime už deviatykrát

O týždeň nás čaká už deviaty ročník Dňa so skautskou šatkou. Pri rannom zakladaní skautskej šatky na krk si spomenieme na nášho patróna, svätého Juraja....

Tipy na oslavy Dňa zamyslenia 2017

Témou tohtoročného Dňa zamyslenia je „RAST“. S vašou pomocou chceme dopriať čo najviac ľuďom možnosť spoznať skauting. Hoci sa Deň zamyslenia usporadúva každý rok presne...