Skauti a skautky

Do skautskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 11 až 14 rokov.

Heslo skautov a skautiek je: Buď pripravený/Buď pripravená!

Symbolizuje snahu všetkých skautov byť pripravený pomôcť, ochrániť slabších a tiež byť pripravený učiť sa nové veci a napredovať.

Pre skautky a skautov je dôležité objavovanie – nielen nových území, ale aj nových priateľstiev, životných výziev a hodnôt. V tomto veku sa učia mladí získavať sebadôveru a skúsenosti vlastnými zážitkami. Učia sa z nezdarov a tešia sa z úspechov. Preto je pre skautskú vekovú kategóriu vytvorená celá programová ponuka v duchu dobrodružstva, objavovania a priateľstiev.

Skauti a skautky nosia hnedú šatku so zeleným lemom.

Ako vychovávame

Skautom už neponúkame rozprávkové symboly. Ich výraznými vlastnosťami je chuť objavovať a zažiť dobrodružstvo. Nie je dôležité, či sa skauti hrajú na objavovanie cudzej planéty alebo ostrova. Novým územím môže byť neznáma krajina, ale aj územie neprebádaných objavov či dimenzii. Adrenalín a napätie prebúdza záujem skautov a motivuje ich k činom.

Všestranný rozvoj

V skautingu sa snažíme o všestranný rozvoj našich členov. Aktivity majú ešte prvky hry, ale dôležitým krokom je pochopenie a uvedomenie si, k čomu hrou smerujeme. Že samotná aktivita nás niečomu učí a vychováva. Program sa zameriava na šesť oblasti rozvoja:

 • Sociálny – tolerancia, spolupráca, občianstvo
 • Citový – poznávanie citov, ich vyjadrovanie a ovládanie, priateľstvo
 • Telesný – znalosť tela, hygiena, zdravý životná štýl
 • Intelektuálny – rozširovanie vedomosti, tvorivosť, spracovávanie informácii
 • Charakterový – formovanie identity a hodnôt, samostatnosť, iniciatíva
 • Duchovný – objavovanie duchovného dedičstva, hľadanie duchovného rozmeru, náboženská tolerancia

Hodnotový systém

Hlavný rozdiel medzi skautingom a inými záujmovými krúžkami a aktivitami je v jeho hodnotovom bohatstve. Skrz súbor pravidiel a hodnôt, ktoré sa mladý človek dobrovoľne zaviaže napĺňať svojím životom, tvorí skauting skvelé prostredie na rast silných a zdravých osobností. Väčšina skautských ideálov je zahrnutá v skautskom zákone a sľube.

Skautský zákon

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
 2. Skaut je verný a oddaný.
 3. Skaut je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
 5. Skaut je zdvorilý.
 6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
 8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

 • plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
 • pomáhať v každom čase svojim blížnym,
 • dodržiavať skautský zákon.

Život v partii priateľov

Skauti a skautky najčastejšie fungujú v malých kolektívoch šiestich až ôsmich ľudí nazývaných družiny. Družinu vedie skúsenejší vedúci – radca. Skautská družina využíva všetky prirodzené prvky „pouličných bánd“ – spolupatričnosť, priateľstvá, pravidelné stretávanie. To jej dáva silu. Oproti bande je však ešte obohatená o skautské hodnoty. V družinách sa organizuje prevažná časť programu. Každý člen má v tíme svoju úlohu, ktorá podporuje jeho osobnostný rast, zodpovednosť a zároveň podporuje súdržnosť kolektívu.

Život v prírode

Veľká časť skautskej činnosti sa odohráva v prírode. Príroda je neoddeliteľnou súčasťou skautingu a poskytuje vynikajúci priestor na výchovu a zažitie dobrodružstiev. Deti sú vedené k jej poznávaniu nielen teoreticky, ale hlavne prakticky. Všetko, čo sa počas stretnutí v klubovni naučia, si na výpravách, výletoch a táboroch môžu vyskúšať priamo v teréne.

Život plný činnosti

Skauti a skautky majú prirodzený sklon k aktivite a dobrodružstvu. Skauting prijíma a využíva túto energiu a poskytuje jej bohaté prostredie vzdelávania sa a výchovy. Stimuluje u mladých ľudí aktívny prístup k životu, povzbudzuje ich, aby sami objavovali a odhaľovali nové a nové poznatky. Príkaz dňa pre všetkých skautov a skautky je: Každý deň dobrý skutok! Aj cez tento jednoduchý záväzok učíme mladých, ako byť osožný pre svoje okolie a byť aktívnym občanom.

Kto vychováva

Vedeniu družín sa venujú radcovia, ktorý majú absolvovaný radcovský kurz, na ktorom sa učia, ako pracovať s deťmi, ako tvoriť program, ale aj bezpečnostné zásady pri tvorbe programu. Pomocnou rukou radcu je jeho podradca, ktorý mu pri jeho činnosti pomáha. Radca je pre ostatných členov starším súrodencom a takto si dokáže ľahšie získať ich priazeň a rešpekt. Radcovia fungujú pod vedením skúsených dospelých – vodcov, ktorí zastrešujú vyváženú naplň programu a dozerajú na činnosť a správne fungovanie družín.

Práca všetkých dospelých v skautingu je založená na dobrovoľníckej báze, no zároveň na každého z nich kladie zodpovednosť za program, výchovu a bezpečnosť členov oddielu. Vodca má potrebnú kvalifikáciu:

 • Základný 8-hodinový kurz prvej pomoci
 • Vodcovská lesná škola – kurz zameraný na výchovu a vzdelávanie vodcov v oblasti zdravovedy, pedagogiky, psychológie, organizačnej a tímovej práce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti a pod.

Novinky v programe

Zdroje a nástroje na rozvoj kreativity nie len pre skautov

Pripravovať program na skautské stretnutia môže byť občas dosť náročné, najmä ak chceme, aby bol systematický, dobre pripravený a výchovný. Vedúci skautských skupín sa...

Odkaz Nežnej revolúcie: Skutkami k občianskej spoločnosti

Predstavme si, že by sa Nežná revolúcia neudiala. Ani žiadne iné procesy vedúce k demokratizácii našej krajiny. Azda by sme mali to šťastie a...

Podaj pomocnú ruku a nájdi si nových priateľov – Buddy program

Nový Buddy program - Stand by me vytvorený Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu pomáha mladým ľuďom začleniť sa do pre nich neznámej spoločnosti, nájsť...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....