Skauti a skautky

Do skautskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 11 až 14 rokov.

Heslo skautov a skautiek je: Buď pripravený/Buď pripravená!

Symbolizuje snahu všetkých skautov byť pripravený pomôcť, ochrániť slabších a tiež byť pripravený učiť sa nové veci a napredovať.

Pre skautky a skautov je dôležité objavovanie – nielen nových území, ale aj nových priateľstiev, životných výziev a hodnôt. V tomto veku sa učia mladí získavať sebadôveru a skúsenosti vlastnými zážitkami. Učia sa z nezdarov a tešia sa z úspechov. Preto je pre skautskú vekovú kategóriu vytvorená celá programová ponuka v duchu dobrodružstva, objavovania a priateľstiev.

Skauti a skautky nosia hnedú šatku so zeleným lemom.

Ako vychovávame

Skautom už neponúkame rozprávkové symboly. Ich výraznými vlastnosťami je chuť objavovať a zažiť dobrodružstvo. Nie je dôležité, či sa skauti hrajú na objavovanie cudzej planéty alebo ostrova. Novým územím môže byť neznáma krajina, ale aj územie neprebádaných objavov či dimenzii. Adrenalín a napätie prebúdza záujem skautov a motivuje ich k činom.

Všestranný rozvoj

V skautingu sa snažíme o všestranný rozvoj našich členov. Aktivity majú ešte prvky hry, ale dôležitým krokom je pochopenie a uvedomenie si, k čomu hrou smerujeme. Že samotná aktivita nás niečomu učí a vychováva. Program sa zameriava na šesť oblasti rozvoja:

 • Sociálny – tolerancia, spolupráca, občianstvo
 • Citový – poznávanie citov, ich vyjadrovanie a ovládanie, priateľstvo
 • Telesný – znalosť tela, hygiena, zdravý životná štýl
 • Intelektuálny – rozširovanie vedomosti, tvorivosť, spracovávanie informácii
 • Charakterový – formovanie identity a hodnôt, samostatnosť, iniciatíva
 • Duchovný – objavovanie duchovného dedičstva, hľadanie duchovného rozmeru, náboženská tolerancia

Hodnotový systém

Hlavný rozdiel medzi skautingom a inými záujmovými krúžkami a aktivitami je v jeho hodnotovom bohatstve. Skrz súbor pravidiel a hodnôt, ktoré sa mladý človek dobrovoľne zaviaže napĺňať svojím životom, tvorí skauting skvelé prostredie na rast silných a zdravých osobností. Väčšina skautských ideálov je zahrnutá v skautskom zákone a sľube.

Skautský zákon

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
 2. Skaut je verný a oddaný.
 3. Skaut je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
 5. Skaut je zdvorilý.
 6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
 8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

 • plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
 • pomáhať v každom čase svojim blížnym,
 • dodržiavať skautský zákon.

Život v partii priateľov

Skauti a skautky najčastejšie fungujú v malých kolektívoch šiestich až ôsmich ľudí nazývaných družiny. Družinu vedie skúsenejší vedúci – radca. Skautská družina využíva všetky prirodzené prvky „pouličných bánd“ – spolupatričnosť, priateľstvá, pravidelné stretávanie. To jej dáva silu. Oproti bande je však ešte obohatená o skautské hodnoty. V družinách sa organizuje prevažná časť programu. Každý člen má v tíme svoju úlohu, ktorá podporuje jeho osobnostný rast, zodpovednosť a zároveň podporuje súdržnosť kolektívu.

Život v prírode

Veľká časť skautskej činnosti sa odohráva v prírode. Príroda je neoddeliteľnou súčasťou skautingu a poskytuje vynikajúci priestor na výchovu a zažitie dobrodružstiev. Deti sú vedené k jej poznávaniu nielen teoreticky, ale hlavne prakticky. Všetko, čo sa počas stretnutí v klubovni naučia, si na výpravách, výletoch a táboroch môžu vyskúšať priamo v teréne.

Život plný činnosti

Skauti a skautky majú prirodzený sklon k aktivite a dobrodružstvu. Skauting prijíma a využíva túto energiu a poskytuje jej bohaté prostredie vzdelávania sa a výchovy. Stimuluje u mladých ľudí aktívny prístup k životu, povzbudzuje ich, aby sami objavovali a odhaľovali nové a nové poznatky. Príkaz dňa pre všetkých skautov a skautky je: Každý deň dobrý skutok! Aj cez tento jednoduchý záväzok učíme mladých, ako byť osožný pre svoje okolie a byť aktívnym občanom.

Kto vychováva

Vedeniu družín sa venujú radcovia, ktorý majú absolvovaný radcovský kurz, na ktorom sa učia, ako pracovať s deťmi, ako tvoriť program, ale aj bezpečnostné zásady pri tvorbe programu. Pomocnou rukou radcu je jeho podradca, ktorý mu pri jeho činnosti pomáha. Radca je pre ostatných členov starším súrodencom a takto si dokáže ľahšie získať ich priazeň a rešpekt. Radcovia fungujú pod vedením skúsených dospelých – vodcov, ktorí zastrešujú vyváženú naplň programu a dozerajú na činnosť a správne fungovanie družín.

Práca všetkých dospelých v skautingu je založená na dobrovoľníckej báze, no zároveň na každého z nich kladie zodpovednosť za program, výchovu a bezpečnosť členov oddielu. Vodca má potrebnú kvalifikáciu:

 • Základný 8-hodinový kurz prvej pomoci
 • Vodcovská lesná škola – kurz zameraný na výchovu a vzdelávanie vodcov v oblasti zdravovedy, pedagogiky, psychológie, organizačnej a tímovej práce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti a pod.

Novinky v programe

Rangerský horizont je tu! Vydali sme programovú príručku pre vekovú kategóriu rangerov a rangeriek

Rangeri a rangerky sa poslednou dobou mohli na mnohých miestach dočítať, že sa pre nich chystá nová príručka – stupne napredovania s názvom Rangerský...

Voľný programový modul Úspech džungle je tu v tlačenej podobe

Voľný programový modul Úspech džungle bol predstavený už v jesennom čísle časopisu Džungľa. Od iných modulov sa odlišuje tým, že pri jeho plnení vĺčatá a včielky...

Prichádza nový plagát – Programová ponuka Slovenského skautingu

Skautky a skauti sa vždy potešia, keď vyjde nová príručka, odborka či výzva. Avšak mnohým nemusí byť jasné, že všetky tieto prvky tvoria krásny systém,...

Skauting učí mladých hospodáriť vďaka výzve Zlatý život

Skautská výzva Modrý život a rangerská výzva Zelený život sa tešia veľkej obľube. Učenie sa pravidelným návykom pre blaho svojho života a našej planéty má...