Rangeri a rangerky

Do rangerskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 15 až 18 rokov.

Heslo rangerov a rangeriek je: Veď príkladom!

Zahŕňa v sebe dve roviny – prvou je skutočnosť, že ako ranger už pomáhaš mladším členom na ich skautskej ceste, možno radcuješ a pripravuješ program. Druhou je to, že najlepším spôsobom, ako druhých viesť, je vlastným príkladným životom. Ten si ale vyžaduje sústavnú prácu na sebe, neustály osobný rast. Dlhšia verzia hesla by mohla znieť: „Rozvíjaj sám seba, ale odovzdávaj a buď vzorom pre druhých.“

Samotné meno vekovej kategórie má pôvod v anglickom slove to range, ktoré ma viacero významov – dať niečo do poriadku alebo tiež túlať sa. Ich elegantným spojením je ranger – ty, ktorý sa rozvíjaš objavovaním nových území svojho vnútra i vonkajšieho sveta. Plne si uvedomuješ dosah svojich skutkov na mladších členov oddielu a snažíš sa ich viesť správnym smerom.

Rangeri a rangerky nosia hnedú šatku s fialovým lemom.

Ako vychovávame

Rangeri už nepotrebujú fantazijný symbolický rámec. To, čo ťa zaujíma, je reálny život, skúsenosti a príbehy. Preto máš možnosť v rámci svojich projektov, expedícií a osobného napredovania zažívať skutočný svet. Je pre teba dôležité klásť dôraz na výber cieľov a určenie krokov k ich dosiahnutiu, na osobné napredovanie, zdolávania výziev a prekážok.

Všestranný rozvoj

Rangerský program je voľnejší a flexibilnejší ako skautský a vlčiacky, ale ešte stále sa pridržiava určitej línie. U mladého človeka je vyvážený rozvoj všetkých oblasti stále veľmi dôležitý. Preto sa v rangerskom programe môžeš zamerať na tieto oblasti rozvoja:

 • Sociálny – vedenie tímu a skupiny, líderstvo a nasledovníctvo, dobrovoľníctvo
 • Citový – asertivita a empatia
 • Telesný – zdravé stravovanie, správne cvičenie a regenerácia
 • Intelektuálny – rozvoj talentu a profesionálnych zručností
 • Charakterový – pozitívny prístup k životu, skautské a duchovné ideály
 • Duchovný – prehlbovanie duchovna, hľadanie duchovných vzorov a ich nasledovanie

Hodnotový systém

Rangeri sa naďalej riadia skautským zákonom a sľubom. Odovzdávaním skautských hodnôt mladším si čoraz viac uvedomuješ, čo znamená každý z nich pre tvoj vlastný život.

Skautský zákon

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
 2. Skaut je verný a oddaný.
 3. Skaut je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
 5. Skaut je zdvorilý.
 6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
 8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

 • plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
 • pomáhať v každom čase svojim blížnym,
 • dodržiavať skautský zákon.

Dosahovanie vlastných cieľov

Mladí ľudia v rangerskej vekovej kategórii kladú dôraz na stanovovanie si vlastných cieľov a vytváranie plánu, ako ich splniť. Si si vedomý svojich rezerv a berieš s radosťou zodpovednosť za svoj rozvoj do vlastných rúk. Zo svojich chýb si schopný sa poučiť a rád pri rozvoji pomôžeš svojim mladším sestrám a bratom.

Kto vychováva

Rangeri najčastejšie fungujú ako rovnocenná partia mladých ľudí. Prirodzenou cestou sa v týchto tímoch nájde líder, ktorý je ale so svojimi bratmi alebo sestrami na jednej úrovni a pracuje spoločne s nimi na svojom rozvoji. Úloha vodcu prechádza do podpornej funkcie. Je tu stále k dispozícii pre teba ako rangera alebo celú rangerskú družinu, ale už nie preto, aby vás vodil za ruku a vytváral vám program. Podáva vám skôr pomocnú ruku, usmerňuje vás a pomáha v rozvoji.

Rangeri a rangerky už postupne sami preberajú výchovné roly v oddieloch. Pri vytváraní programu pre vlčiacko-včielkarsku a skautskú vekovú kategóriu máš možnosť sa zúčastniť nasledujúcich kvalifikačných kurzov:

 • Radcovský kurz – naučíš sa, ako pracovať s mladšími, ako tvoriť program, ale aj bezpečnostné zásady pri tvorbe programu.
 • Líderská rangerská škola – kurz pre aktívnych členov oddielu, ktorí pomáhajú pri realizácii programu a výchove mládeže. Dôraz je na témy ako piliere skautingu, tvorba programu, osobnosť lídra.
 • Vodcovská lesná škola – kurz zameraný na výchovu a vzdelávanie vodcov v oblasti zdravovedy, pedagogiky, psychológie, organizačnej a tímovej práce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti a pod.

Novinky v programe

Zdroje a nástroje na rozvoj kreativity nie len pre skautov

Pripravovať program na skautské stretnutia môže byť občas dosť náročné, najmä ak chceme, aby bol systematický, dobre pripravený a výchovný. Vedúci skautských skupín sa...

Odkaz Nežnej revolúcie: Skutkami k občianskej spoločnosti

Predstavme si, že by sa Nežná revolúcia neudiala. Ani žiadne iné procesy vedúce k demokratizácii našej krajiny. Azda by sme mali to šťastie a...

Podaj pomocnú ruku a nájdi si nových priateľov – Buddy program

Nový Buddy program - Stand by me vytvorený Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu pomáha mladým ľuďom začleniť sa do pre nich neznámej spoločnosti, nájsť...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....