1. Vydali sme sa na vrch Olymp, kde sme sa stretli s gréckymi bohmi
 2. Účinkovali sme v gréckom divadle, kde sme si pripravili potrebné kostýmy, masky a kulisy a zahrali sme niektorú zo starých gréckych bájí.
 3. Ako aténski občania sme sa zúčastnili ľudového zhromaždenia na agore.
 4. Zinscenovali sme bitku pri Maratóne a beh bojovníka so správou o víťazstve z Maratónu do Atén.
 5. Vydali sme sa na Krétu, kde sme navštívili Minóov labyrint.

Poznámky

 • Pri príprave odborky by sa mali vedúci inšpirovať odbornou či populárno-vedeckou literatúrou o antickom Grécku.
 • Plnenie odborky je možné na schôdzkach, výpravách či tábore. Často si vyžaduje zapojenie viacerých organizátorov a dostatok rozličného materiálu na rekvizity.
 • Pri stretnutí s „gréckymi bohmi“ treba dbať na to, aby bolo deťom jasné, že ide o „rozprávku“, nie o reálny obraz božstiev. Môžeme sa s deťmi porozprávať o tom, ako si Gréci predstavovali bohov – že im prisudzovali ľudské vlastnosti – súperivosť, žiarlivosť a pod., že im obetovali, aby si ich naklonili (podľa zásady „Dávam, aby si dal.“). V rozhovore môžeme ísť ešte ďalej a pokúsiť sa porovnať ich náboženstvo s našou predstavou Boha ako milujúceho Otca.
 • „Ľudové zhromaždenie“ by malo byť hrou, pri ktorej deti prejavujú svoj názor pred ostatnými, ktorí potom o ňom hlasujú.
 • „Maratónsky beh“ možno pripraviť ako pohybovú hru s odovzdávaním správy.
 • „Labyrintom“ môže byť jednoducho „Ariadnina niť“ natiahnutá pomedzi stromy, po ktorej deti postupujú so zaviazanými očami.

Výchovný zámer odborky

Deti sa zoznamujú so svetom starovekého Grécka, poznávajú základy demokracie a európskej kultúry. Nahliadnu do bohatstva gréckej mytológie, vyskúšajú si vystupovanie pred publikom i vyjadrovanie svojho názoru a demokratické hlasovanie. Odborka pomáha najmä pri intelektuálnom, sociálnom a charakterovom rozvoji.

Odporúčaná literatúra

 • Zamarovský, V.: Grécky zázrak.
 • Hošek, R.: Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku. Praha 1972.
 • Šílený, T. – Hejzlar, G.: Život v antickém Řecku. Praha 1947.
 • Petiška, E.: Staré grécke báje a povesti.
 • Bouzek, J. – Ondřejová, I.: Periklovo Řecko. Praha 1989.
skauting-program-odborka-vlcata-12

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Nová vizuálna identita: aké zmeny nás čakajú?

Ľudské bytosti sú vizuálnejšie, ako by ste si mohli myslieť. Na rozdiel od psov, ktorí sa spoliehajú na čuch, alebo delfínov, ktorí sú pri...