Zelený stupeň

 1. Zúčastnil som sa nejakej prospešnej akcie pre svoju obec a jej okolie (skrášľovanie, čistenie potokov, pomoc starým ľuďom, kultúrne oživenie…).
 2. Našiel som príklady demokratických a totalitných krajín a družine som ukázal rozdiely v ich systémoch.
 3. Zistil som, aký je podľa ústavy rozdiel medzi prezidentom, vládou, parlamentom, súdmi a prokuratúrou a tiež pod ktorú zložku štátnej moci spadajú. Zistil som mená ich súčasných hlavných predstaviteľov.
 4. V médiách som sledoval aspoň dve politické diskusie. Zhrnul som hlavné argumenty politických súperov.
 5. Pripravil som návrh družinových zákonov, ktoré popísali spôsob rozhodovania v družine a pravidlá vzájomného správania sa, rešpektujúc individualitu, morálku a ľudské práva.
 6. Pre oddiel alebo družinu som pripravil vtipnú volebnú kampaň. Bolo z nej jasné, koho možno v daných voľbách voliť, kto a odkedy môže voliť a ako prebieha volebný akt.
 7. Sledoval som aspoň 3 rôzne médiá (tlač, rozhlas, televízia, internet) a kriticky som zhodnotil, aké pohľady majú na jeden vybraný problém.
 8. Vyhľadal som informácie o skautoch inej národnosti na Slovensku (maďarských, rómskych, rusínskych) a predstavil som ich fungovanie družine. Pokúsil som sa s nimi skontaktovať, príp. niečo spolu zažiť.
skauting-program-odborka-skauti-z-43

Červený stupeň

 1. Zorganizoval som nejakú prospešnú akciu pre svoju obec a jej okolie.
 2. Na konkrétnych príkladoch som ukázal rozdiely medzi komerčnými a verejnoprávnymi médiami. Vedel som rozlíšiť mienkotvorné médium od bulvárneho či propagandastického.
 3. Zistil som hlavné zhody a rozdiely v politickom systéme Slovenska a dvoch vybraných krajín (napr. Francúzska, USA a pod.), pričom som sa zameral na všetky zložky štátu (legislatívu, exekutívu a justíciu). Porovnal som volebný systém týchto krajín.
 4. Zorganizoval som v oddiele simulované voľby, na ktorých účastníci pochopili rozdiel medzi väčšinovým a pomerným volebným systémom.
 5. Zistil som, ako sa liberáli, konzervatívci, soc. demokrati (socialisti), zelení, komunisti, nacionalisti a krajná pravica vyjadrujú k rôznym témam: k výške daní, k súkromnému a štátnemu vlastníctvu, k ochrane prírody, k podpore tradičnej rodiny a tradícií ako takých, k podpore homosexuálov, feministiek a iných menšinových skupín, k vzťahu k iným národnostiam, národom a krajinám a pod.
 6. Vypracoval som stručný prehľad toho, čím sa zaoberajú nasledovné medzinárodné inštitúcie: EÚ, Rada Európy, NATO, OECD, OSN.
 7. Predstavil som družine film alebo knihu ukazujúcu utrpenie nepohodlných osôb alebo menšín počas totalitných režimov (nacizmus, komunizmus) a diskutovali sme, ako boli porušované základné ľudské práva a demokratické hodnoty.
 8. Pozrel som si film (napr. Skauti bez lilie), ktorý zobrazuje postavenie skautingu počas totalitných režimov a zamyslel som sa nad prepojením medzi skautskými a demokratickými hodnotami.

Poznámky

 • Skauti by si pri plnení tejto odborky mali osvojiť postoj zdravého demokratického občianstva. Mali by získať základný prehľad o fungovaní demokratického štátu, právach a povinnostiach občanov. Práva sú definované v listine ľudských práv, ktorá je súčasťou i Ústavy SR.
 • Medzi základné nepísané občianske povinnosti patrí dodržiavanie zákonov a platenie daní, ale i sledovanie verejného života, zodpovedné volenie a verejné angažovanie sa (napr. vo svojej lokálnej komunite).
 • Odborka by mala priviesť k spoznávaniu a pochopeniu hlavných politických prúdov (pravica, ľavica, extrémisti), ku kritickému vnímaniu správ z masmédií, ale aj k zamysleniu sa nad historickou skúsenosťou s totalitnými režimami (nacizmus, komunizmus).
 • Odborka podporuje i mierovú a tolerantnú spoluprácu medzi národnosťami žijúcimi na Slovensku. Oddiel by mal poskytnúť taký program alebo kontakty, ktoré to umožnia.
skauting-program-odborka-skauti-c-44

Aktuálne najčítanejšie

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Deň svätého Juraja, patróna skautov, oslávime už deviatykrát

O týždeň nás čaká už deviaty ročník Dňa so skautskou šatkou. Pri rannom zakladaní skautskej šatky na krk si spomenieme na nášho patróna, svätého Juraja....

Tipy na oslavy Dňa zamyslenia 2017

Témou tohtoročného Dňa zamyslenia je „RAST“. S vašou pomocou chceme dopriať čo najviac ľuďom možnosť spoznať skauting. Hoci sa Deň zamyslenia usporadúva každý rok presne...