Zelený stupeň

 1. Zúčastnil som sa nejakej prospešnej akcie pre svoju obec a jej okolie (skrášľovanie, čistenie potokov, pomoc starým ľuďom, kultúrne oživenie…).
 2. Našiel som príklady demokratických a totalitných krajín a družine som ukázal rozdiely v ich systémoch.
 3. Zistil som, aký je podľa ústavy rozdiel medzi prezidentom, vládou, parlamentom, súdmi a prokuratúrou a tiež pod ktorú zložku štátnej moci spadajú. Zistil som mená ich súčasných hlavných predstaviteľov.
 4. V médiách som sledoval aspoň dve politické diskusie. Zhrnul som hlavné argumenty politických súperov.
 5. Pripravil som návrh družinových zákonov, ktoré popísali spôsob rozhodovania v družine a pravidlá vzájomného správania sa, rešpektujúc individualitu, morálku a ľudské práva.
 6. Pre oddiel alebo družinu som pripravil vtipnú volebnú kampaň. Bolo z nej jasné, koho možno v daných voľbách voliť, kto a odkedy môže voliť a ako prebieha volebný akt.
 7. Sledoval som aspoň 3 rôzne médiá (tlač, rozhlas, televízia, internet) a kriticky som zhodnotil, aké pohľady majú na jeden vybraný problém.
 8. Vyhľadal som informácie o skautoch inej národnosti na Slovensku (maďarských, rómskych, rusínskych) a predstavil som ich fungovanie družine. Pokúsil som sa s nimi skontaktovať, príp. niečo spolu zažiť.
skauting-program-odborka-skauti-z-43

Červený stupeň

 1. Zorganizoval som nejakú prospešnú akciu pre svoju obec a jej okolie.
 2. Na konkrétnych príkladoch som ukázal rozdiely medzi komerčnými a verejnoprávnymi médiami. Vedel som rozlíšiť mienkotvorné médium od bulvárneho či propagandastického.
 3. Zistil som hlavné zhody a rozdiely v politickom systéme Slovenska a dvoch vybraných krajín (napr. Francúzska, USA a pod.), pričom som sa zameral na všetky zložky štátu (legislatívu, exekutívu a justíciu). Porovnal som volebný systém týchto krajín.
 4. Zorganizoval som v oddiele simulované voľby, na ktorých účastníci pochopili rozdiel medzi väčšinovým a pomerným volebným systémom.
 5. Zistil som, ako sa liberáli, konzervatívci, soc. demokrati (socialisti), zelení, komunisti, nacionalisti a krajná pravica vyjadrujú k rôznym témam: k výške daní, k súkromnému a štátnemu vlastníctvu, k ochrane prírody, k podpore tradičnej rodiny a tradícií ako takých, k podpore homosexuálov, feministiek a iných menšinových skupín, k vzťahu k iným národnostiam, národom a krajinám a pod.
 6. Vypracoval som stručný prehľad toho, čím sa zaoberajú nasledovné medzinárodné inštitúcie: EÚ, Rada Európy, NATO, OECD, OSN.
 7. Predstavil som družine film alebo knihu ukazujúcu utrpenie nepohodlných osôb alebo menšín počas totalitných režimov (nacizmus, komunizmus) a diskutovali sme, ako boli porušované základné ľudské práva a demokratické hodnoty.
 8. Pozrel som si film (napr. Skauti bez lilie), ktorý zobrazuje postavenie skautingu počas totalitných režimov a zamyslel som sa nad prepojením medzi skautskými a demokratickými hodnotami.

Poznámky

 • Skauti by si pri plnení tejto odborky mali osvojiť postoj zdravého demokratického občianstva. Mali by získať základný prehľad o fungovaní demokratického štátu, právach a povinnostiach občanov. Práva sú definované v listine ľudských práv, ktorá je súčasťou i Ústavy SR.
 • Medzi základné nepísané občianske povinnosti patrí dodržiavanie zákonov a platenie daní, ale i sledovanie verejného života, zodpovedné volenie a verejné angažovanie sa (napr. vo svojej lokálnej komunite).
 • Odborka by mala priviesť k spoznávaniu a pochopeniu hlavných politických prúdov (pravica, ľavica, extrémisti), ku kritickému vnímaniu správ z masmédií, ale aj k zamysleniu sa nad historickou skúsenosťou s totalitnými režimami (nacizmus, komunizmus).
 • Odborka podporuje i mierovú a tolerantnú spoluprácu medzi národnosťami žijúcimi na Slovensku. Oddiel by mal poskytnúť taký program alebo kontakty, ktoré to umožnia.
skauting-program-odborka-skauti-c-44

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ak chceš byť tvorcom zmeny, rozhliadni sa okolo seba

Dnes sme sa rozprávali s Apelkou, civilným menom tiež Líviou o tom, ako so svojim domovským 70. zborom Bizón víťazí! rozbiehala projekt pomoci Imobiliu – vznikajúcemu...