Zelený stupeň

 1. Zúčastnil som sa na čistení alebo brigáde v chránenom území (národný park, chránená krajinná oblasť, chránený areál, prírodná rezervácia, prírodná pamiatka). O svojej skúsenosti a jej význame som napísal blog alebo článok.
 2. Vytvoril som „herbár“ aspoň z 15 stromov alebo kríkov. Pri každom bola uvedená stručná charakteristika: popis kôry, listov, plodov a charakteristického miesta výskytu. Zároveň som uviedol, ako je daný druh stromu, resp. kríka využiteľný pre človeka (napr. kde sa využíva drevo stromu), príp. ktoré plody obľubuje lesná zver.
 3. Viem, čo škodí lesným drevinám (podkôrny hmyz, hmyzí škodcovia, drevokazné huby) a ako treba chrániť lesné dreviny pred škodcami – lapáky, feromónové lapače, feromónové pasce. Našiel som aspoň dva druhy škodcov a zakreslil alebo vyfotografoval som ich.
 4. Vybral som si a splnil som jeden bod z nasledujúcich:
  • Zúčastnil som sa exkurzie v lese s lesníkom alebo v niektorom chránenom území s ochrancami prírody. Počas exkurzie som fotil zaujímavé nálezy a pre družinu alebo oddiel som pripravil prezentáciu.
  • Navštívil som lesnú správu, správu národného parku alebo správu chránenej krajinnej oblasti a zoznámil som sa s jej činnosťou.
  • Vytvoril som plagát alebo prezentáciu, prečo je les dôležitý. Zahrnul som do nej aspoň niektoré z týchto tém: les ako miesto na oddych a rekreáciu, les ako ochranca pôdy, les ako čistič a zadržiavač vôd, les ako miesto pre život zvierat, les ako producent kyslíka a čistič ovzdušia, les ako producent dreva a plodín pre ľudí.
 5. Našiel som a vyfotografoval aspoň 3 rôzne letokruhy na pňoch. Zameral som sa na rozdielnosti v rýchlosti rastu, vplyv počasia a prostredia, kde strom rástol.
 6. Viem, ako postupovať pri stretnutí s divými zvieratami. Dokážem poskytnúť prvú pomoc pri uhryznutí, krvácaní, zlomenine a vyvrtnutí členka.
 7. Spoločne vo dvojici sme zrúbali a spracovali drevo z jedného suchého stromu.
 8. Poznám lesnícke značky na stromoch a viem vysvetliť, čo znamenajú (pruhy na stromoch – biele, červené). Pozrel som si, ako sa na lesníckej mape označuje lesná cesta, chodník, hrebeň. Poprosil som lesníka o vysvetlenie.
skauting-program-odborka-skauti-z-83

Červený stupeň

 1. Zúčastnil som sa na počúvaní jesennej ruje v sprievode skúsenej osoby.
 2. Zistil som od lesníkov, čo je to program starostlivosti o les, ako sa používa, čo obsahuje. O svojich zisteniach som informoval skautov vo svojom zbore.
 3. V okruhu 5 – 8 km od môjho bydliska som zmapoval úseky lesa a prírody – pásmo lesa, studničky, krmelce, posedy, nová výsadba, plánované výruby.
 4. Poznám základné právne minimum o lesoch (vybrané state z lesného zákona). Vybral som z neho najdôležitejšie informácie a predstavil ich svojmu vodcovi pred konaním letného tábora.
 5. Zúčastnil som sa s povereným človekom alebo lesníkom na výsadbe lesa. Sám som vysadil aspoň 20 nových stromov. Naučil som sa, ako sa obhospodaruje les od zalesnenia až po ťažbu.
 6. Navštívil som miestnu pílu alebo stolárstvo a oboznámil som sa so spracovaním dreva a výrobou drevených výrobkov.
 7. Navštívil som pôvodný les, v ktorom ešte nie je ľudský zásah – prales. Na tomto mieste som si urobil krátke zamyslenie.
 8. Viem, ako sa správať pri požiari alebo víchrici v lese. Pripravil som pre oddiel alebo družinu zaujímavú hru, prostredníctvom ktorej sa to naučili aj oni.
skauting-program-odborka-skauti-c-83

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Nová vizuálna identita: aké zmeny nás čakajú?

Ľudské bytosti sú vizuálnejšie, ako by ste si mohli myslieť. Na rozdiel od psov, ktorí sa spoliehajú na čuch, alebo delfínov, ktorí sú pri...