Zelený stupeň

 1. Na internete som si pozrel aspoň 3 zaujímavé videá fyzikálnych pokusov a aspoň jeden z nich som zrealizoval pred družinou. Pokusy boli iné, ako robíme bežne v škole.
 2. Poznám všetky jednotky SI, viem ich pomenovať a vysvetliť. Vytvoril som originálny prehľad jednotiek SI do klubovne aj s kreatívnymi prvkami.
 3. Dokážem zoradiť predpony veličín od najnižšej po najvyššiu (deka, hekto, kilo, mega, giga, tera, peta, deci, centi, mili, mikro, nano, piko, femto), viem, akú majú hodnotu a ku každej som našiel jeden príklad zo sveta.
 4. Demonštroval som pred družinou vybraný fyzikálny zákon a vysvetlil som ho (napr. gravitácia, trenie …).
 5. Pozoroval som v prírode zaujímavý fyzikálny úkaz (napr. blesk, dúha, ozvena, povrchové napätie vody…) a urobil som o tom prezentáciu (powerpoint/referát) pre družinu alebo nástenku v klubovni.
 6. Tri mesiace som si čítal o fyzike časopis, čítal som si články na internete alebo som si prečítal knihu.
 7. Vybral som si nejaký prístroj, čo máme doma (napr. smartfón, televízor, wi-fi), a pred družinou som popísal, ako funguje.
skauting-program-odborka-skauti-z-3

Červený stupeň

 1. Navštívil som SAV, výstavu alebo múzeum, ktoré sa venovalo fyzike alebo technike. Viem vysvetliť a odprezentovať jej podstatu aj menej znalému človeku.
 2. Ovládam naspamäť grécku abecedu a viem ju aj používať, ak treba. Viem, prečo sa začala používať, a poznám jej stručnú históriu.
 3. Viem naspamäť všetky tri Newtonove zákony aj so vzorcami. Na jeden z nich som pred družinou zahral krátku scénku alebo pantomímu.
 4. Vysvetlil som rozdiel medzi striedavým prúdom a jednosmerným prúdom. Zhotovil som jednoduchý nákres, ako funguje batéria a elektrický zvonček.
 5. Vybral som si zložitejší prístroj, ktorý som si najprv naplánoval, zistil som si potrebné súčiastky, zostrojil som ho, vyskúšal, zhodnotil a popísal jeho limity. Viem povedať, ako by sa dali vylepšiť. (Napr. Teslova cievka, motor, elektrický obvod,…)
 6. Naplánoval som si a zrealizoval som aspoň 2 laboratórne práce, kde som využil niekoľko spôsobov meraní (napr. odmeral som dĺžku predmetu palcom, pravítkom a šublerou – posuvným meradlom).
 7. Poznám stručnú históriu aspoň 10 nositeľov Nobelovej ceny za fyziku, z nich jeden je nositeľom Nobelovej ceny v poslednom roku. Spravil som si svoj osobný zoznam TOP 5 osobností fyziky.
 8. Spolužiakovi alebo kamarátovi som pomohol s doučovaním s fyziky minimálne v rozsahu 3 hodín.
skauting-program-odborka-skauti-c-4

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...