Úvod Skauti Komisie a iné Historická komisia História Historickej komisie SLSK

História Historickej komisie SLSK

Históriou skautingu na Slovensku sa zaoberali viacerí jednotlivci. Venoval sa tomu napr. br. Šťuka – Ing. arch. Štefan Androvič, Akela – Václav Rubeš, Mufi – Jozef Mikloš, Ľudovít Hallon, Kim – Ing. Miloš Navrátil, Starý vlk – Jozef Kancír, prof. Dr. Hagara, Peter Janota a veľa ďalších.

Asi v roku 1977 začala pod vedením br. Jozefa Horkého – Marabu pracovať skupina Arch Scout, ktorá si zobrala za úlohu zmapovať skauting na území Československa. Skupina v rôznom zložení pracovala asi až do roku 1989. Zo Slovenska v skupine aktívne pracovali br. Ivan Janček – Maršal, Štefan Androvič – Šťuka, Ivan Jablonský – Stonoha a ďalší. V skupine pracovalo 15 – 20 skautov.

Po roku 1989 sa br. Štefan Androvič snažil vytvoriť HK pri Slovenskom skautingu.

V zápisnici z 5. zasadnutia kmeňovej rady dňa 18.11.1990 bod 65/5 sa hovorí: „Pri výchovnom odbore KR založiť historickú skupinu. Spojiť sa s br. Androvičom z Trenčína.
T: 5.12.90         Z: br. Šlosár

Ale až v roku 27.4.1991 Náčelníctvo Slovenského skautingu skonštatovalo, že spracovanie dejín skautingu na Slovensku je potrebné a vzhľadom k tomu svojím uznesením č. 73/1991 vytvorenie historickej komisie (ďalej HK) ustanovilo. HK mala vtedy dvoch členov: predsedu Ing. arch. Štefana Androviča a Petra Janotu. Vtedy br. Šťuko (Ing. Arch. Štefan Androvič) vypracoval rámcovú náplň HK, kde píše: Pre poznanie dejín skautingu na Slovensku, rozvíjanie a udržiavanie jeho tradícii treba komplexne poznať jeho dejiny od vzniku hnutia v slovenských podmienkach až po súčasnosť. Nie je možné ignorovať žiadne obdobie, nepriaznivé faktá, žiadnu skautskú organizáciu a treba rozlišovať, čo je tzv. „Slovenský skauting“ a čo je „skauting na Slovensku“.

HK by mala mať tieto hlavné úlohy

  1. Zmapovať a zdokumentovať celé dejiny skautingu na Slovensku
  2. Rozdeliť prácu do jednotlivých sekcii, aby mohlo byť podchytené všetko dianie, regionálne i celoslovenské
  3. Nadviazať kontakt s českými a maďarskými skautskými historikmi a koordinovať spoluprácu na dejinách spolu s nimi
  4. Vybudovať dokumentačné a archívne centrum skautských dejín Slovenska
  5. Koordinovať spoluprácu so štátnymi, verejnoprávnymi a cirkevnými inštitúciami a aj neskautskými organizáciami, ktoré majú vzťah k skautingu (ochrana prírody, Woodcraft, trampy a iné)
  6. Predkladať výsledky práce Náčelníctvu a publikovať ich.

Veľa materiálov o histórii publikoval Štefan Androvič. V tomto zložení bola komisia asi do roku 2000. Potom sa jej zloženie zmenilo tak, že predsedom sa stal Peter Janota a členmi boli Václav Rubeš a Michal Milla. Václav Rubeš založil Skautské múzeum v Ružomberku, kde členovia komisie sa snažili zhromažďovať všetky dostupné materiály. V tomto období najviac publikoval Michal Milla a Václav Rubeš.

Na podnet br. Alaha (z 5.3.2009) z rady Dospelých skautov a skautiek SLSK sa popri Rade DSaS ustanovila Historická komisia Slovenského skautingu s projektovým zámerom:

Cieľ: ponúknuť skautskej verejnosti ucelený materiál, ktorý bude popisovať a zachytávať historické udalosti a vývoj skautingu na Slovensku v období od roku 1913.

Dňa 16.9.2010 sa po prvýkrát stretla HK v Ružomberku v novom zložení: Jízdny Miroslav Ing., Mikloš Jozef, Navrátil Miloš, Rubeš Václav, Zemek Stanislav, Janota Peter. Od tohto dátumu sa komisia pravidelne stretáva raz za štvrťrok.

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Nová vizuálna identita: aké zmeny nás čakajú?

Ľudské bytosti sú vizuálnejšie, ako by ste si mohli myslieť. Na rozdiel od psov, ktorí sa spoliehajú na čuch, alebo delfínov, ktorí sú pri...