Domov Skauti Komisie a iné Historická komisia História Historickej komisie SLSK

História Historickej komisie SLSK

Históriou skautingu na Slovensku sa zaoberali viacerí jednotlivci. Venoval sa tomu napr. br. Šťuka – Ing. arch. Štefan Androvič, Akela – Václav Rubeš, Mufi – Jozef Mikloš, Ľudovít Hallon, Kim – Ing. Miloš Navrátil, Starý vlk – Jozef Kancír, prof. Dr. Hagara, Peter Janota a veľa ďalších.

Asi v roku 1977 začala pod vedením br. Jozefa Horkého – Marabu pracovať skupina Arch Scout, ktorá si zobrala za úlohu zmapovať skauting na území Československa. Skupina v rôznom zložení pracovala asi až do roku 1989. Zo Slovenska v skupine aktívne pracovali br. Ivan Janček – Maršal, Štefan Androvič – Šťuka, Ivan Jablonský – Stonoha a ďalší. V skupine pracovalo 15 – 20 skautov.

Po roku 1989 sa br. Štefan Androvič snažil vytvoriť HK pri Slovenskom skautingu.

V zápisnici z 5. zasadnutia kmeňovej rady dňa 18.11.1990 bod 65/5 sa hovorí: „Pri výchovnom odbore KR založiť historickú skupinu. Spojiť sa s br. Androvičom z Trenčína.
T: 5.12.90         Z: br. Šlosár

Ale až v roku 27.4.1991 Náčelníctvo Slovenského skautingu skonštatovalo, že spracovanie dejín skautingu na Slovensku je potrebné a vzhľadom k tomu svojím uznesením č. 73/1991 vytvorenie historickej komisie (ďalej HK) ustanovilo. HK mala vtedy dvoch členov: predsedu Ing. arch. Štefana Androviča a Petra Janotu. Vtedy br. Šťuko (Ing. Arch. Štefan Androvič) vypracoval rámcovú náplň HK, kde píše: Pre poznanie dejín skautingu na Slovensku, rozvíjanie a udržiavanie jeho tradícii treba komplexne poznať jeho dejiny od vzniku hnutia v slovenských podmienkach až po súčasnosť. Nie je možné ignorovať žiadne obdobie, nepriaznivé faktá, žiadnu skautskú organizáciu a treba rozlišovať, čo je tzv. „Slovenský skauting“ a čo je „skauting na Slovensku“.

HK by mala mať tieto hlavné úlohy

  1. Zmapovať a zdokumentovať celé dejiny skautingu na Slovensku
  2. Rozdeliť prácu do jednotlivých sekcii, aby mohlo byť podchytené všetko dianie, regionálne i celoslovenské
  3. Nadviazať kontakt s českými a maďarskými skautskými historikmi a koordinovať spoluprácu na dejinách spolu s nimi
  4. Vybudovať dokumentačné a archívne centrum skautských dejín Slovenska
  5. Koordinovať spoluprácu so štátnymi, verejnoprávnymi a cirkevnými inštitúciami a aj neskautskými organizáciami, ktoré majú vzťah k skautingu (ochrana prírody, Woodcraft, trampy a iné)
  6. Predkladať výsledky práce Náčelníctvu a publikovať ich.

Veľa materiálov o histórii publikoval Štefan Androvič. V tomto zložení bola komisia asi do roku 2000. Potom sa jej zloženie zmenilo tak, že predsedom sa stal Peter Janota a členmi boli Václav Rubeš a Michal Milla. Václav Rubeš založil Skautské múzeum v Ružomberku, kde členovia komisie sa snažili zhromažďovať všetky dostupné materiály. V tomto období najviac publikoval Michal Milla a Václav Rubeš.

Na podnet br. Alaha (z 5.3.2009) z rady Dospelých skautov a skautiek SLSK sa popri Rade DSaS ustanovila Historická komisia Slovenského skautingu s projektovým zámerom:

Cieľ: ponúknuť skautskej verejnosti ucelený materiál, ktorý bude popisovať a zachytávať historické udalosti a vývoj skautingu na Slovensku v období od roku 1913.

Dňa 16.9.2010 sa po prvýkrát stretla HK v Ružomberku v novom zložení: Jízdny Miroslav Ing., Mikloš Jozef, Navrátil Miloš, Rubeš Václav, Zemek Stanislav, Janota Peter. Od tohto dátumu sa komisia pravidelne stretáva raz za štvrťrok.

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...