Domov Skauti Duchovno Zahraničné vzťahy

Zahraničné vzťahy

V oblasti duchovného rozmeru existuje spolupráca i  na svetovej úrovni. Pod WOSM i WAGGGS fungujú platformy, ktoré združujú rôzne konfesie – katolíkov, protestantov, pravoslávnych, ale i moslimov, židov, či budhistov. Na Slovensku spolupracujeme s dvomi z týchto platforiem – ICCS a ICCG. Komunikáciu s nimi zabezpečuje Duchovná rada.

ICCS

Intenational Catholic Conference of Scouting – ICCS je platformou WOSM. Má štatút poradného orgánu. Po organizačnej stránke spája Svetové skautské hnutie WOSM a katolícku cirkev po celom svete. ICCS poskytuje pre svojich členov možnosť spoločného priateľského stretnutia a pre katolíckych skautov a činovníkov zdieľať skúsenosti zo služby pre výchovu mládeže z pohľadu katolíckej viery.

Cieľom ICCS je:

  • podporovať rozvoj a posilňovanie duchovného rozmeru skautingu, s ohľadom na jednotu a rozmanitosť Svetového skautského hnutia;
  • podporovať aktívnu účasť katolíckych skautov na poslaní cirkvi;
  • zabezpečovať komunikáciu medzi katolíckou cirkvou a WOSM.

ICCS bolo založené v roku 1962 asociáciami katolíckych skautov a katolíckymi skupinami v národných asociáciách, ako aj členmi svetovej organizácie skautského hnutia – WOSM. Sídlom je Rím. Jeho činnosť je definovaná v štatúte ICCS, ktorý bol schválený katolíckou cirkvou v Ríme 1977, rešpektuje stanovy WOSM a pastoráciu katolíckej cirkvi. ICCS aktívne spolupracuje s Pápežskou radou pre laikov a zároveň je súčasťou WOSM.

Náš prvý kontakt s ICCS začal už  v roku 1992, keď SLSK navštívili predstavitelia ICCS – L. Carton a C. Troesster, ktorí predstavili vtedajšiemu náčelníctvu poslanie a ciele tejto platformy, ktorá sa stará o duchovný rozvoj skautov z tradičných kresťanských vierovyznaní, ale aj o skautov bez špecifického vyznania. Následne sa zástupcovia DR SLSK najprv sporadicky a neskôr od roku 2004 začali pravidelne zúčastňovať ich medzinárodných aktivít ako pozorovatelia. Status pozorovateľa a vyhodnocovateľa plusov a mínusov členstva sa následne v diskusii v DR SLSK a N-SLSK vyhodnotilo. No dôležitú úlohu zohrala v tejto oblasti podpora členskej základne, ktorá z viacerých dôvodov (nejasný duchovný rozvoj a jeho aplikácia v širokom spektre členov SLSK, ovplyvnený aj predchádzajúcou dobou totality a popieraním základných ľudských a náboženských právd a slobôd) žiadala vstup SLSK do tejto platformy WOSM. Ďalším dôležitým partnerom – podporovateľom vstupu SLSK do ICCS bol český JUNÁK, ktorý už v tom čase bol ich členom a pozitívne hodnotil toto svoje členstvo pre ich organizáciu.

Vstup sa uskutočnil v novembri 2008, keď nás svetová rada ICCS prijala za člena spolu so skautingom Holandské Antily a Tanzániou.  Začala tak aktívna spolupráca SLSK s ICCS, ktorá vyústila do viacerých prínosov, z ktorých spomenieme aspoň niektoré:

  • aktívna spolupráca regiónu central european groups: Nemecko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a v súčasnosti aj Ukrajiny na budovaní duchovného rozvoja pre všetkých členov;
  • každoročná účasť na konferencii krajín ICCS a na Pastoračnom seminári ICCS v strednej Európe spolu so spolufinancovaním akcie za doterajšie obdobie od 2004 to činí v sume cca 40 000€;
  • prevzali sme viaceré námety na aktivity a publikácie, z ktorých sme v roku 2009 vydali spolu s Andyho príbehmi publikáciu s názvom: Na cestu;
  • finančná podpora našich akcií vďaka zdrojom z konferencie a grantu z nemeckej katolíckej nadácie Renovabis (2 200€ na aktivity duchovného rozvoja; 10 000€ na výzvu SLSK – Prelomiť bariéry pre zbory; 18 000€ na rekonštrukciu chaty Kanné; mnohé príspevky pre našich členov na ekumenické duchovné akcie v zahraničí).

ICCG

International Catholic Conference of Guiding je platformou WAGGGS. Oficiálne bolo založené v roku 1965.  Naplňuje stanovy WAGGGS, v ktorých sa píše: Tieto stanovy riadia fungovanie Svetového združenia skautiek a zabezpečujú základné princípy dievčenského skautského hnutia, ktoré je založené na duchovných hodnotách a venuje sa vzdelávaniu dievčat a mladých žien pomocou metódy predstavenej zakladateľom.

Kontakt s ICCG sme získali vďaka spolupráci s ICCS a zvlášť s ODV Junáka. Vstúpili sme doň v lete 2015. ICCG je jedným z mála miest, kde je kladený špeciálny dôraz na vzdelávanie a rozvoj skautiek v duchovnej oblasti. Poskytuje platformu pre stretávanie, vzdelávacie akcie a materiály, ktoré možno použiť vo svojej národnej organizácii. Mnoho vecí publikuje na svojich stránkach. V SLSK sme prekladali ich materiály k adventu, pôstu, ale inšpirovali sme sa i nápadmi k Betlehemskému svetlu. Prinieslo nám mnoho inšpirácií v podobe internetových kampaní, ale i v oblasti Peace education, ktoré boli pretavené napr. pri príprave Týždňa za mier.  Viac sa o ICCG možno dočítať priamo na svetových stránkach www.cicg-iccg.com.

Dnes ICCG a ICCS úzko spolupracujú najmä v európskom regióne. Výsledkom je napr. akcia Scout week in Taizé či stretnutie národných kaplánov. Najväčším prínosom oboch platforiem je know-how, ktoré sa postupne implementuje do SLSK a nápady, inšpirácie zo vzájomných stretnutí členských krajín. Rovnako riešia podobné starosti s rôznorodosťou členov a hľadanie kvalitného duchovného rozvoja. A netreba zabúdať na kontakty – tie pomohli napr. slovenskému kontingentu na jamboree v Japonsku zabezpečiť cestovanie po Japonsku s home-hospitality. Veríme, že i vy získate veľa z členstva v týchto platformách.

Národný kaplán

Po prieskume, ktorý Duchovná rada urobila v roku 2020, ohľadom potreby zriaďovania oddielov s rozšírenou náboženskou výchovou, bolo prijaté rozhodnutie, neísť cestou našich českých skautských susedov, ale starostlivosť o tých, ktorí chcú hlbšie rozvíjať svoju duchovnosť a náboženskú formáciu zveriť národnému kaplánovi pre ICCS.

Národný kaplán pre ICCS je zástupcom SLSK na podujatiach organizovaných pre národných kaplánov ICCS a okrem toho je garantom a koordinátorom rozšírenej duchovno-náboženskej  formácie členov katolíckeho vierovyznania, ktorí o takúto formáciu požiadajú. Ďalej, koordinuje činnosť kňazov (aj nekatolíckych), ktorí spolupracujú so SLSK, v prípade potreby komunikuje s Konferenciou biskupov Slovenska a Radou KBS pre mládež, spolupracuje s oblastnými spojkami DR a s Radou pre rozvoj. Keďže je kňazom, môžete ho požiadať aj o kňazskú službu, na podujatiach SLSK.

Novinky v duchovne

Mier sa začína doma – Týždeň za mier 2022

21. septembra si pripomíname Medzinárodný deň mieru. Spolu s týmto dňom je spojený celý týždeň – Týždeň za mier. Tento rok si ho pripomíname...

Skauti na T22 – ako bolo?

Posledný júlový víkend sa v Trenčíne konalo Národné stretnutie mládeže s názvom T22, organizované Radou pre mládež a univerzity KBS. Stretlo sa na ňom...

Duchovné aktivity na tábory

Leto cítiť vo vzduchu, prípravy na tábor sú už v plnom prúde. Hľadáte spôsob, ako podporiť duchovný rozvoj? Ponúkame inšpiráciu na 10 aktivít a...

Skautský pôst – Príhovor od predsedu Duchovnej rady

Obdobie pôstu sa končí a prichádza Veľká noc. Skautský pôst sa niesol v myšlienkach encykliky Laudato si. Prečítajte si príhovor predsedu Duchovnej rady -...