Príležitosť pomáhať vo svojich komunitách

1603

Rozmýšľal si už počas pozastavenia prezenčnej skautskej činnosti nad tým, že by si spravil skautský projekt, aby si sa aspoň nejako skautsky vyžil? Teraz máš na to príležitosť. Staň sa súčasťou národného projektu Slovenského skautingu a pomáhaj tak vo svojich lokálnych komunitách.

Kto organizuje výzvu?

Global Youth Mobilization (GYM) je hnutie mladých ľudí, ktorí podnikajú kroky pre zlepšenie svojho života v súvislosti s pandémiou COVID-19. Vedené je Alianciou mládežníckych organizácií tzv. Big6 (YMCA, YWCA, IFRC, WAGGGS, WOSM, DofE) v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). GYM sa zameriava na zmiernenie negatívnych dopadov tejto pandémie na mladých ľudí a posilnenie ich lokálnych komunít. Teraz dáva príležitosť vytvoriť projekty na lokálnej a národnej úrovni.

Projekty sa delia na: 

 1. Lokálnu iniciatívu – nápad skupiny mladých ľudí (družín rangerov/roverov, skupín vodcov/lídrov), ktorí sa pustia do špecifickej výzvy súvisiacej s COVID-19 v ich lokálnej komunite.
  Pozn.: lokálne iniciatívy, ktoré vyberie porota odborníkov a expertov z Big6 ako najsľubnejšie z hľadiska odpovedí a škálovania, sa dostanú do päťmesačného programu podpory ďalšieho vývoja projektov s väčším rozsahom/dosahom.
 2. Národné projekty – projekty, ktoré uskutočňujú tímy pôsobiace na národnej úrovni, ktorých cieľom je:
  • inšpirovať mladých ľudí, aby prispeli svojim úsilím k zotaveniu a reakcii na COVID-19 cez podporovanie lokálnych komunít prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít,
  • zaobstarať príležitosti na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie na mladých ľudí poskytovaním neformálnej edukácie a učebných aktivít.

Akej téme sa v projekte venovať?

Projekty sa majú niesť v niektorej z týchto tematických oblastí:

 • Domáce a rodovo založené násilie
 • Rodová nerovnosť a plánovaná rodinná podpora
 • Medzery v edukácii a vyučovaní mladých ľudí
 • Smútok, samota a psychické zdravotné výzvy/pomoc
 • COVID-19 – zdravotné následky a nedostatky zdravotnej starostlivosti
 • Ekonomické nerovnosti a strata zamestnania
 • Negatívne stopy na mladých ľuďoch

Čo robiť, aby práve váš projekt bol vybratý?

 1. Jasne si v tíme zadefinujte cieľ a naplánujte aktivity, ktoré budú mať zhodu s jednou alebo viacerými tematickými oblasťami.
  Pri tvorbe projektu nezabudnite na:

  • Vedenie mladých (mladých aktívne zapájať ako spolutvorcov v navrhovaní, riadení a realizácii projektu).
  • Lokálne komunity (jadrom aktivít by mali byť mladí ľudia aktívne sa podieľajúci na výzve adresovanej ich lokálnej komunite).
  • Inkluzívny prístup (projekt by mal mať vhodný prístup založený na veku, pohlaví, zdravotnom postihnutí, rase, etnickej príslušnosti alebo náboženstve. Mal by umožniť ľuďom zúčastniť sa na projekte bez ohľadu na nejakú odlišnosť).
 2. Vyplňte projektový zámer v angličtine. Formulár, ako aj detailnejšie rozpísanie výzvy nájdete tu.
 3. Na základe vypracovaného projektového zámeru vytvorte rozpočet v rozpätí max. 2000 € (položky v rozpočte musia úzko súvisieť s aktivitami projektu a musia mať relevantné opodstatnenie). Rozpočtovú tabuľku nájdete tu.
 4. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr 15. septembra 2022.
 5. Vypracovaný projektový zámer s priloženým rozpočtom pošlite na e-mailovú adresu: simona.jursikova@skauting.sk do 9.5. 2021 (vrátane).
  Do predmetu napíšte – “GYM PROJEKT”.
 6. Výberová komisia za Slovenský skauting vyberie 5 najlepších projektov, ktoré budú v rámci národného projektu Slovenského skautingu odoslané na posúdenie porotou za Big6.

V prípade otázok sa neváhajte informovať na vyššie uvedenom maili.

Pustite sa do tvorby projektov. Držíme vám palce a tešíme sa na zaslané projektové zámery!