Jarný vánok v Slovenskom skautingu: Príchod novej vizuálnej identity je za rohom

1945

Jar je znamením nových začiatkov, prebúdzania a obnovy prírody. Tohtoročná jar bude v Slovenskom skautingu tiež v znamení nových začiatkov a oživenia, keďže nás čaká odhalenie novej vizuálnej identity. Kedy sa tak stane a čo budú zmeny obnášať? Odpovede na tieto otázky ako aj ďalšie často kladené otázky nájdete v nasledujúcich riadkoch.

Dôvody na oživenie a termín odhalenia

Prečo vlastne robíme takúto zásadnú zmenu?

K rozhodnutiu vytvoriť novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu nás viedli tieto hlavné dôvody:

  • Prieskum verejnej mienky z februára 2021 naznačuje, že 44% verejnosti nepozná skauting a ani nemá jasnú predstavu o tom, čo je skauting. Aj prostredníctvom novej vizuálnej identity by sme chceli verejnosti ukázať energiu a charakter našej organizácie, aby si nás lepšie zapamätali.
  • Oblasti, zbory či oddiely nemajú k dispozícii ucelené materiály a pravidlá, ktoré by im pomohli prezentovať skauting s istou jednotnou líniou platnou pre celú našu organizáciu.
  • Vizuálna identita, ktorú v súčasnosti používame, vrátane nášho loga bola vytvorená pred štrnástimi rokmi v roku 2003, ešte pred érou sociálnych sietí a nefunguje ideálne v digitálnom priestore a na malých aplikáciách. Zároveň sa digitálnym a fyzickým priestorom miešajú rôzne verzie vizuálnych identít z ostatných rokov.
  • V strategickom pláne na roky 2018 až 2023 sme sa zaviazali, že vytvoríme ucelený a jednotný brand manuál Slovenského skautingu. 

Kedy uvidíme nové logo a pravidlá používania novej vizuálnej identity?

Novú vizuálnu identitu verejnosti predstavíme 11. mája 2023. Pre skautskú verejnosť sprístupníme potrebné materiály, ktoré im pomôžu implementovať novú vizuálnu identitu do praxe oddielov, zborov, oblastí a ostatných úrovní v rámci Slovenského skautingu.

Čo sa zmení?

Nová vizuálna identita bude zahŕňať nové logo, slogan, farebnú paletu, nové písmo a doplnkovú grafiku, akou budú ilustrácie, tvary a vzory.

Ako približne bude vyzerať nové logo?

Môžeme vám prezradiť, že nové logo bude obsahovať symbol ľalie, ktorú si Lord Baden-Powell vybral ako symbol pre skautov, ktorá pôvodne označovala na starých mapách sever a ukazovala tak správnu cestu. Okrem toho už oddávna bola symbolom čistoty a na svojich erboch ju používali najrôznejšie šľachtické rody. Nové logo sa nebude 1:1 podobať na náš skautský znak, ale bude zjednodušené tak, aby bolo vhodné na každodenné použitie naprieč rôznymi fyzickými či digitálnymi výstupmi. 

Dobre, budeme mať nové logo, ale čo sa stane so skautskou ľaliou, ktorú teraz využívame ako logo?

Skautský znak, naša skautská ľalia, sa bude naďalej používať samostatne a nezmení sa jej farebnosť alebo proporcie. Čo sa ale zmení je jej použitie. Nakoľko je skautský znak významný odkaz dlhej histórie našej organizácie, s jeho použitím budeme šetriť, aby sa zachovala jeho autorita. Preto nebude neslúžiť ako bežný nástroj každodennej komunikácie. Bude určený pre výnimočné príležitosti, a preto by mal byť spojený výhradne so slávnostnými atribútmi skautingu, akými sú napríklad vlajky, odznaky, vyznamenania, dekréty, pečate, plakety a podobne.

Pribudne nám nové logo, ktoré bude jednoduché, menej detailné, rýchlo zapamätateľné a bude slúžiť na každodenné používanie. Bude možné ho aplikovať v akejkoľvek situácii, v administratíve, na tlačovinách, počas tematických kampaní, v digitálnych médiách, na darčekových a prezentačných predmetoch a každom vhodnom mieste v rámci komunikácie organizácie voči verejnosti.

Foto: Mária Dirgová

Uvedenie novej vizuálnej identity do praxe

Kedy môžeme začať používať novú značku?

Od 11. mája 2023. Odporúčame, aby ste si najskôr aktualizovali svoje sociálne siete, logá na webových stránkach a ľahko editovateľné digitálne materiály. Zborom bude pred spustením novej identity dodaný pomocný zoznam s pokynmi kedy a čo odporúčame aktualizovať. 

Musíme zo dňa na deň zmeniť a aktualizovať všetky svoje oddielové, zborové či oblastné tlačené, textilné či digitálne materiály?

Nie. K zmenám nemusí dôjsť zo dňa na deň. Rátame s dvojročným implementačným obdobím (do mája 2025). Veríme, že tento čas bude postačujúci na aktualizáciu materiálov tak, aby to nenarušilo činnosť a rozpočty skautských zborov, oddielov, oblastí, národnej úrovne a ostatných skupín, ktorých sa táto zmena dotkne. S vizuálnou identitou spred 11. mája sa teda na niektorých materiáloch ešte budete stretávať nejakú dobu. Ak by ste však tvorili nové materiály, odporúčame ich určite vytvárať v novej vizuálnej identite.

Musíme zlikvidovať materiály so starým logom?

Tlačené materiály, ako sú bannery, označenia klubovní, zborové tlačené materiály, nemusíte hneď vyhadzovať. Ak prirodzene dôjde k ich obnove, lebo dané materiály sú obsahovo zastaralé alebo neatraktívne, odporúčame ich určite vytvárať v novej vizuálnej identite. Boli by sme radi, ak by sa nová vizuálna identita podarila implementovať do života skautských jednotiek a úrovní v čo najväčšej miere do mája 2025.

Ako a kedy budú aktualizované materiály z národnej úrovne?

Tlačové a digitálne materiály budú aktualizované postupne počas dvojročného obdobia implementácie. Niektoré „výkladné skrine“ Slovenského skautingu ako napríklad sociálne siete či webová stránka budú aktualizované ako prvé. V časopisoch okrem výmeny loga zatiaľ nedôjde k výrazným zmenám. Scoutshop začne ponúkať už nejaké produkty s novou vizuálnou identitou už k spusteniu v máji 2023.

Ako sa k nám dostane zborové logo?

Zborovým vodcom budú poslané balíčky, ktoré budú obsahovať logá zborov. Následne ich zborový vodcovia môžu rozdistribuovať kompetentným členom a činovníkom v rámci zboru.

Kde nájdem nový brand manuál?

Nové materiály dostupné na stiahnutie spolu s pravidlami ich používania budú publikované na webovej stránke, o ktorej spustení vás budeme včas informovať.

Budú sa meniť vlajky, ktoré obsahujú skautský znak – ľaliu?

Nie. Ako spomíname v jednej z predošlých otázok, skautskú ľaliu budeme naďalej používať na materiáloch a predmetoch spojených výhradne so slávnostnými atribútmi skautingu, akými sú napríklad vlajky, odznaky, vyznamenania, vzdelávacie a menovacie dekréty, certifikáty, pečate, plakety a podobne.

Budú si zbory musieť meniť svoje zborové nášivky – domovenky?

Nie. Zborové nášivky, často nazývané ako domovenky, v sebe okrem názvu zboru a mesta nesú miestne špecifikum, či už vo forme dominanty alebo iného výrazného prvku charakterického pre daný región, či skautský zbor, ktoré je cenné pre každý jeden zbor. Zborové nášivky sa nosia na skautskej rovnošate, na ľavom rukáve 20 mm pod horným švom. Kým domovenky sú primárne zrozumiteľné a používané skautmi a skautkami, verejnosť nemusí jednoznačne chápať ich význam. Pre verejnosť je dôležité hlavne rozpoznať, že s nimi hovorí nejaká skautská jednotka Slovenského skautingu.

Nakoľko je však častokrát domovenka graficky detailnejšia a nesie v sebe mnoho symbolov, je náročnejšie s ňou pracovať v digitálnom priestore, tlači či výrobe propagačných produktov. Preto každý skautský zbor dostane okrem nového loga Slovenského skautingu aj verziu loga s názvom ich zboru (s oficiálnym plným názvom zboru a skráteným názvom – číslo zboru a mesto). V pravidlách používania loga budú definované odporúčané použitie log zboru a oblastí.

Celý projekt zmeny vizuálnej identity vedie predsedkyňa Rady pre komunikáciu Katarína Mitríková – 7apol. Foto: Vladislav Kakody

Vedenie projektu

Kto stál za celým týmto projektom?

Projekt zmeny vizuálnej identity je iniciatívou Rady pre komunikáciu (RpK). Vedúcou projektu je dobrovoľníčka, predsedníčka RpK – Katarína Mitríková (7apol) a spolu s ňou sú v základnom tíme vybraní zamestnanci Ústredia (Mária Budzáková, Michal Šandrej, Marián Suvák, Mária Dirgová, Andrej Mjartan) a dobrovoľníci (Miroslava Petrášová, Vladislav Kakody).

Kto tvoril novú vizuálnu identitu a na základe čoho ste vybrali tvorcu?

Nová vizuálna identita pochádza z dielne agentúry Kreativ Gang. Jej výberu predchádzala tvorba projektového plánu a zadania pre kreatívne agentúry, ktorý sme poslali pätnástim agentúram na Slovensku. Na základe hodnotenia zaslaných návrhov od agentúr sa členovia základného tímu rozhodli pre agentúru Kreativ Gang.

Ako bolo do procesu zmeny zapojené Náčelníctvo Slovenského skautingu?

O celom procese zmeny vizuálnej identity bolo Náčelníctvo pravidelne informované od samotného začiatku projektu v decembri 2021. Zároveň s nimi boli konzultované rôzne návrhy konceptov a log Slovenského skautingu. V novembri 2022 Náčelníctvo na zasadnutí jednohlasne schválilo nové logo a niektoré prvky vizuálnej identity. Veríme, že aj vy budete mať zo zmeny taký pozitívny dojem, ako ho malo Náčelníctvo. 

Videl už niekto novú vizuálnu identitu?

V septembri 2022 Rada pre komunikáciu zorganizovala 3 workshopy pre činovníkov na národnej a oblastnej úrovni, aby získala spätnú väzbu na vytvorený koncept. Workshopov sa spolu zúčastnilo 40 činovníkov. Zároveň sa nová vizuálna identita prezentovala aj plénu Malého snemu v marci 2023. Väčšina účastníkov workshopov a činovníkov na Malom sneme sa vyjadrila pozitívne na adresu celkovej zmeny a posunu vo vizuálnej komunikácii Slovenského skautingu.

Foto: Roman Kortiš

Rovnošata a Scoutshop

Dotkne sa zmena vizuálnej identity aj nejakých prvkov na rovnošate?

Nie. Po predstavení novej vizuálnej identity nebude potrebné nič meniť na skautskej rovnošate. Zmena vizuálnej identity so sebou neprinesie ani žiadne zmeny v rovnošatovom predpise.  Zmena loga neovplyvní sľubový odznak, kde ostane prítomný skautský znak.

Bude v Scoutshope dostupný nový tovar?

Áno, v Scoutshope na www.scoutshop.sk bude odo dňa uvedenia novej vizuálnej identity dostupný nový rad produktov vrátane tričiek, polokošieľ, šiltoviek a iných predmetov nesúcich prvky novej vizuálnej identity. Tento rad nových produktov sa bude časom dopĺňať.

Budem môcť nové personalizované logo zboru použiť na tvorbu tričiek alebo iných zborových predmetov?

Áno, skautské zbory môžu pri výrobe neformálneho oblečenia pre svojich členov využívať logá dostupné v balíkoch, ktoré dostanú zbory.

Budú sa prerábať aj skautské nášivky ako odborky, výzvy, nášivky hodností a podobne?

Zatiaľ nie. Ak dôjde k prirodzenej obnove nášivky spôsobenej tým, že už nebude dostupná a bude sa musieť znova objednávať, zvážime jej redizajn podľa nového vizuálneho štýlu.

Máš nejaké otázky, na ktoré si nenašiel odpovede v tomto článku?
Prosím, napíš nám na komunikacia@skauting.sk.

Autor článku: Katarína Mitríková