Identita Slovenského skautingu stavia na tradíciách, zmena vizuality ju pripraví na súčasnosť

1427

Nechaj sa previesť vývojom vizuálnej identity Slovenského skautingu. Ukážeme ti, akým smerom sa doteraz uberala, ale aj to, prečo je potrebná jej evolúcia. Ten správny čas na ňu nastal práve teraz – v tejto digitálnej dobe, kedy pandemická situácia navyše spôsobila to, že sme online ešte viac ako kedykoľvek predtým.

Odkiaľ pochádza symbol skautov

Symbolom skautov na celom svete je dobre známa ľalia, ktorú vybral Lord Baden-Powell, zakladateľ skautingu. Na starých mapách pôvodne označovala sever a ukazovala tak správnu cestu. Mnohé šľachtické rody ju používali vo svojich erboch ako symbol čistoty. Svojim  vývojom si prešla aj ľalia Slovenského skautingu.

Ako ľalia „kvitne“ vo vizuálnej identite Slovenského skautingu

Vizuálnu identitu našej organizácie určuje Dizajn manuál. Ten prvý vydal Slovenský skauting už v roku 1999. Predstavil v ňom základné skautské znaky a načrtol cestu zjednoteniu našej vizuálnej komunikácie. Nové symboly vekových skupín, aktivít a pod. sa ujali rýchlo.

Druhé vydanie Dizajn manuálu Slovenského skautingu z roku 2003 aktualizovalo jeho predchádzajúce vydanie o nové pravidlá a ilustrácie.

V roku 2010 sme vydali tretie vydanie Dizajn manuálu. Najväčším prínosom redizajnu z tohto roku bolo vytvorenie nového loga, ktoré malo doplniť skautský symbol. No aj napriek úmyslu prezentovať skauting v súlade s vtedy aktuálnymi trendmi sa používanie nového loga neokomunikovalo dostatočne na to, aby bolo prijaté a používané celou členskou základňou. Napokon v roku 2017 Náčelníctvo Slovenského skautingu od používania tohto loga upustilo. Týmto krokom sa otvorila otázka smerovania našej vizuálnej identity.

Zatiaľ najnovšiu verziu loga sme predstavili v roku 2019. Pri tejto aktualizácii Dizajn manuálu boli definované farby (farebnosť), určil sa typ písma (typografia) a upravila sa osová súmernosť symbolu. Dizajn manuál predstavil upravený vizuálny štýl Slovenského skautingu. Pričom tradičný skautský symbol a jeho význam ostali naďalej zachované. Podrobnejšie si o doterajšom vývoji vizuálnej identity môžeš prečítať v tomto článku.

Zdroj: Slovenský skauting

Aktuálny stav: Chceme kráčať s digitálnou dobou

Logo so skautskou ľaliou sa v Slovenskom skautingu za posledné dve desaťročia veľmi nezmenilo. Keďže sa od posledného loga z roku 2010 upustilo v roku 2017, vizuálna identita sa v podstate vrátila do roku 2003. To znamená, že do pre-digital éry. Do čias pred vznikom Facebooku, Instagramu či Twitteru – čiže sociálnych sietí, ktoré sú dnes neodmysliteľnou súčasťou komunikácie našich skautiek a skautov.

„Keďže sa od posledného loga z roku 2010 upustilo v roku 2017, vizuálna identita sa v podstate vrátila do roku 2003.“

Význam online komunikácie značky umocnila aj prebiehajúca pandémia. A tak je online komunikácia často jedinou možnosťou, ako byť v kontakte. Aby sme vedeli byť našim členom a potenciálnym novým členom nablízku aj v online prostredí, je nevyhnutné prispôsobiť tomu našu vizuálnu identitu.

Táto nevyhnutnosť pritom vychádza aj z dát, ktoré sme v priebehu posledných rokov zbierali. Napríklad prieskum verejnej mienky, realizovaný v januári 2021, nám odhalil komunikačné bariéry a načrtol cestu, ktorou by sme sa pri vývoji novej vizuálnej identity mali uberať. Dozvedeli sme sa napríklad to, že:

  • Internet (19 %) patrí k trom hlavným zdrojom informácií o skautoch.
  • V slovenskej populácii je pomerne nízka spontánna znalosť Slovenského skautingu (len 7 %).
  • Až 39 % respondentov vníma Slovenský skauting neutrálne, resp. nemá voči značke vytvorenú žiadnu asociáciu, a tak nevie, ako ju má vôbec vnímať.

Prieskum nám definoval príležitosti, ktoré môžeme využiť práve úpravou vizuálnej identity.

V neposlednom rade chceme byť vnímaní ako moderná a inovatívna organizácia, ktorá stavia na vyše 100 ročnej tradícii. Na tieto aspekty má významný vplyv naša vizuálna identita a celková komunikácia značky. Detailné zistenia o našom prieskume nájdeš v tomto článku.

Zdroj: Slovenský skauting

Naše tri hlavné dôvody pre zmenu vizuálnej identity

Hlavné dôvody pre zmenu vidíme v nižšie popísaných problémoch, ku ktorým pripájame ich riešenia.

Za hlavné problémy v súvislosti s identitou značky skautingu považujeme:

Zdroj: Slovenský skauting

Vylepšená vizuálna identita by mala odrážať tradíciu ale zároveň mladého a dobrodružného ducha skautského hnutia. Do vizuálnej komunikácie Slovenského skautingu chceme priniesť konzistentnosť, jasnosť, originalitu, modernosť a praktickosť.

Redizajnom sa chceme dopracovať k identite značky skautingu, ktorá je:

Zdroj: Slovenský skauting

Refresh značky skautingu by mal byť jedným z urýchľovačov zvýšenia informovanosti o skautingu na Slovensku a tiež zvýšenia spontánnej a podporenej znalosti o skautingu.

S novou vizuálnou identitou budeme skautmi na pulze doby

Doba sa neustále mení, no naša vizuálna identita sa nie vždy menila s ňou. Jej evolúcia je dôležitá najmä teraz, kedy musíme intenzívne podporovať našich členov a dobrovoľníkov offline aj online – a naša značka nás v tomto poslaní musí podporovať, nie brzdiť.

Úspešný redizajn vizuálnej identity, ktorý nám doplní skautský symbol o flexibilne použiteľné logo a osvieži vizualitu ako takú, nám pomôže v mnohom. V podporení hrdosti našich členov a dobrovoľníkov na členstvo v Slovenskom skautingu, v získavaní nových členov, nábore dospelých dobrovoľníkov či pri oslovovaní nových partnerov a podporovateľov. U verejnosti nám pomôže vzbudiť dôveru v tradičnú, no vždy mladú, prospešnú a dynamickú organizáciu. Vidíme veľký priestor na zlepšenie našej vizuálnej identity, našej značky. A ten chceme využiť práve v roku 2022.

„Skautská ľalia nám vďaka novej vizuálnej identite ukáže cestu aj v nových časoch.“