FOSE – financie na skautské projekty

957
Ilustračná fotografia z návštevy FOSE na Slovensku. Foto: Miroslava Petrášová

Niektorí o FOSE počuli, iní pri tejto skratke rozpačito krčia plecami. Dámy a páni, predstavujeme vám príležitosť, ktorá uľaví nejednému skautskému vodcovi. Aj takému, ktorý stená po “finančnej injekcii” pre skvelý projekt, ktorý práve v zbore, či oblasti vymysleli. Voilà, možnosť získania finančnej podpory pre SKAUTSKÉ projekty!

Čo je FOSE

FOSE je Európska skautská nadácia, ktorá poskytuje finančnú podporu zameranú na rozvoj skautingu s hlavným zameraním na projekty v strednej a východnej Európe. Finančné zdroje získava tak, že buduje platformu takzvaných priateľov skautingu v Európe, ktorí pomáhajú nadácii získavať donorov a sprostredkujú jej svoje odborné znalosti a osobné kontakty. Nadácia podlieha švajčiarskym zákonom a je oslobodená od všetkých švajčiarskych daní. Spravuje ju nadačná rada v spolupráci s európskym výborom Svetovej organizácie skautského hnutia (WOSM). Stránku nadácie nájdete tu.

Podpora projektov na Slovensku

V rámci Slovenského skautingu už máme s nadáciou skúsenosti. V roku 2019 sme získali financie na podporu činnosti Rómskych skautov. V súčasnosti sa o finančnú podporu uchádzajú 61. zbor Modrý oblak Pezinok na nákup táborových podsád a 23. zbor Nitrava Nitra na pokrytie nákladov na rekonštrukciu klubovne a inštaláciu ústredného vykurovania a vodný skauting na výstavbu plachetnice. Je na vás, s akým projektom sa budete uchádzať o finančnú dotáciu – môže ísť napríklad o podporu účasti sociálne slabších členov na skautskom tábore, vzdelávačky, vybavenie…

Ako získať pre projekt finančnú podporu?

Projekty s jasným prínosom, ktoré  priamo súvisia so skautskou činnosťou, sú vo veľkej výhode a pravedpodobne budú uprednostnené pred projektami zameranými napríklad na nákup kancelárskych potrieb. Váš projekt by mal byť zameraný na činnosť na lokálnej či regionálnej úrovni (najlepšie je žiadať dotáciu pre zbor alebo oblasť) a musí byť odsúhlasený z národnej úrovne. Pred odoslaním žiadosti teda nezabudnite na konzultáciu s Hospodárskou radou (barok@skauting.sk). 

Dôležitým faktorom pri uchádzaní sa o finančnú dotáciu Európskou skautskou nadáciou je kvalitné vypracovanie projektu. Samotnú elektronickú žiadosť je pomerne jednoduché vyplniť. Čím detailnejšie svoj projekt naplánujete, tým je vyššia pravdepodobnosť, že získate podporu. Napriek tomu vyplnenie žiadosti o dotáciu ešte neznamená, že váš projekt automaticky získa od nadácie financie. Tiež pamätajte, že chod nadácie zabezpečujú dobrovoľníci, teda vyhodnocovanie projektov môže trvať dlhšie, aj niekoľko mesiacov. Po spracovaní projektu Európskou skautskou nadáciou bude váš projekt predložený potenciálnym donorom. 

Elektronická žiadosť sa zasiela prostredníctvom formulára, v ktorom môže byť obmedzený priestor pre dostatočné vysvetlenie projektu. Neváhajte využiť možnosť priloženia príloh, napríklad rozpočtu, fotografií a podobne. Nižšie nájdete niekoľko odporúčaní pri vypracovávaní vašej žiadosti:

  • Ciele: sú veľmi dôležitou súčasťou projektu. Pri ich formulácii nezabudnite, aby boli SMART. Malo by byť vďaka nim jasné, aké zmeny chcete svojmu skautskému zboru alebo oblasti priniesť a prečo chcete projekt realizovať.
  • Popis: vysvetlite, aké aktivity chcete robiť, koľko dobrovoľníkov bude na projekte pracovať, na koľko skautov bude mať projekt dosah, kde a kedy sa bude projekt realizovať, aké výsledky predpokladáte… Špecifikujte časový harmonogram jednotlivých aktivít. Popis projektu by mal byť prehľadný a jasný. Do prílohy priložte podrobnejší časový harmonogram.
  • Rozpočet: projektu môže byť ľubovoľne vysoký, od Európskej skautskej nadácie však môžete žiadať 1000-5000 eur. Pamätajte, že projekty s nižšou žiadanou dotáciou majú väčšiu šancu na získanie finančnej podpory. Do rozpočtu uveďte presné sumy priradené ku konkrétnym položkám a ich popis. Budete projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov? Budete mať na projekt ďalšie zdroje financovania? Vypracujte svoj rozpočet tak, aby zodpovedal tieto otázky. V súvislosti s financovaním projektu budete musieť uviesť bankové údaje vášho skautského zboru alebo oblasti (majiteľ účtu, IBAN, SWIFT, názov a adresa banky…). Ak nadácia pre váš projekt nezíska do 18 mesiacov podporu, projekt bude vyradený a budete informovaní o jeho vyradení.

Záverečné hlásenie po uskutočnení projektu

Vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu musí byť predložené Európskej skautskej nadácii najneskôr do troch mesiacov po ukončení projektu. Súčasťou záverečného hlásenia by mali byť fotografie a kópie relevantných dokumentov, ktoré preukážu úspešnú realizáciu vášho projektu a tiež to, že ste získané financie reálne využili na vopred stanovené účely. Kompletné vyúčtovanie je potrebné zaslať Hospodárskej rade SLSK (barok@skauting.sk). Európska skautská nadácia si vyhradzuje právo vykonať audit vášho projektu, čo znamená, že je nevyhnutné, aby ste doklady mali zaradené v účtovníctve. V rámci účtovnej evidencie si označte všetky doklady a dokumenty súvisiace s projektom, aby ste sa k nim vedeli kedykoľvek vrátiť.

Propagácia

Predstavte si, že ste práve venovali 5000 eur na dobré účely. Je prirodzené, že chcete, aby sa o jeho prínose a skvelom priebehu dozvedel celý svet! Nezabudnite priebeh projektu fotiť a natáčať a podeľte sa so svetom o svoje skvelé skúsenosti. Môžete využiť  sociálne siete, skautské časopisy, svoju webovú stránku… V príspevkoch spomeňte, že ste získali financie cez Európsku skautskú nadáciu a pomôžte tak povzbudiť aj ďalšie skautské jednotky, aby využili túto skvelú príležitosť. Fotografie by mali byť kvalitné a mali by sprostredkovať pozitívny dojem.

Záver

Týmto článkom sme sa vám snažili priblížiť jednu z ďalších možností financovania vašich aktivít, resp. projektov. Podobných možností je viac a vždy to odporúčame skúšať  najskôr na miestnej alebo regionálnej samospráve. FOSE je dobrá príležitosť, ako sa dostať aj k zahraničným finančným zdrojom, ale nezabúdajte, že zo Slovenska nemôžeme poslať neobmedzené množstvo projektov a vždy treba celý postup a poslanie projektu konzultovať s Hospodárskou radou (barok@skauting.sk). Už teraz sa tešíme na vaše projekty a nápady!